[Note: the * represent the bells.]

To hear Rev. Kangyo Noda of the Nichiren Shu chanting this passage go here.

Myoho Renge Kyo Hoben Pon Dai Ni

Ni ji se son, ju san mai an jo ni ki go shari hotsu

*sho but’ chi e jin jin mu ryo go chi e mon nan ge nan nyu

*is’ sai sho mon hyaku shi butsu sho hu no chi sho i sha ga

*butsu zo shin gon hyaku sen man noku mu shu sho butsu

jin gyo sho butsu mu ryo do ho yu myo sho jin myo sho hu mon

jo ju jin jin mi zo u ho zui gi sho setsu i shu nan ge Shari hotsu

go ju jo but’ chi rai shu ju in nen shu ju hi yu ko en gon kyo

mu shu ho ben in do shu jo ryo ri sho jaku sho i sha ga

nyo rai ho ben chi ken hara mitsu ka i gu soku Shari hotsu

nyo rai chi ken ko dai jin non mu ryo mu ge riki

mu sho i zen jo ge das’ san mai jin nyu mu sai jo

ju is’ sai mi zo u ho Shari hotsu

nyo rai no shu ju hun betsu gyo ses’ sho ho

gon ji nyu nan ek’ ka shu shin Shari hotsu

shu yo gon shi mu ryo mu hen mi zo u ho

bus’ shitsu jo ju shi Shari hotsu

hu shu bu setsu sho i sha ga bus’ sho jo ju

dai ichi ke u nan ge shi ho yui butsu yo butsu

nai no ku jin sho ho jis’ so sho i sho ho

nyo ze so

nyo ze sho

nyo ze tai

nyo ze riki

nyo ze sa

nyo ze in

nyo ze en

nyo ze ka

nyo ze ho

nyo ze hon matsu ku kyo to

sho i sho ho

nyo ze so

nyo ze sho

nyo ze tai

nyo ze riki

nyo ze sa

nyo ze in

nyo ze en

nyo ze ka

nyo ze ho

nyo ze hon matsu ku kyo to

*sho i sho ho

nyo ze so

nyo ze sho

nyo ze tai

nyo ze riki

nyo ze sa

nyo ze in

nyo ze en

nyo ze ka

nyo ze ho

*nyo ze hon matsu ku kyo to