[Note: the * indicate the bells]

To hear this chanted by Rev. Kangyo Noda of Nichiren Shu please go here.

Myoho Renge Kyo Nyorai Juryo Hon Dai Ju Roku

Ji ga toku butsu rai

sho kyo sho kos’ shu

mu ryo hyaku sen man

oku sai a so gi

*jo sep’ po kyo ke

mu shu oku shu jo

ryo nyu o butsu do

ni rai mu ryo ko

*I do shu jo ko

ho ben gen ne han

ni jitsu hu metsu do

jo ju shi sep’ po

*ga jo ju o shi

i sho jin zu riki

ryo ten do shu jo

sui gon ni hu ken

Shu ken ga metsu do

ko ku yo sha ri

gen kai e ren bo

ni sho katsu go shin

shu jo ki shin buku

shichi jiki i nyu nan

is’ shin yoku ken butsu

hu ji shaku shin myo

ji ga gyu shu so

ku shutsu Ryo ju sen

ga ji go shu jo

jo zai shi hu metsu

i ho ben riki ko

gen u metsu hu metsu

yo koku u shu jo

ku gyo shin gyo sha

Ga bu o hi chu

i setsu mu jo ho

nyo to hu mon shi

tan ni ga metsu do

ga ken sho shu jo

motsu zai o ku kai

ko hu i gen shin

ryo go sho katsu go

In go shin ren bo

nai shutsu i sep’ po

jin zu riki nyo ze

o a so gi ko

jo zai Ryo ju sen

gyu yo sho ju sho

shu jo ken ko jin

dai ka sho sho ji

Ga shi do an non

ten nin jo ju man

on rin sho do kaku

shu ju ho sho gon

ho ju ta ke ka

shu jo sho yu raku

sho ten kyaku ten ku

jo sa shu gi gaku

U man da ra ke

san butsu gyu dai shu

ga jo do hu ki

ni shu ken sho jin

u hu sho ku no

nyo ze shitsu ju man

ze sho zai shu jo

i aku go in nen

Ka a so gi ko

hu mon san bo myo

sho u shu ku doku

nyu wa shichi jiki sha

sok’ kai ken ga shin

zai shi ni sep’ po

waku ji i shi shu

setsu butsu ju mu ryo

Ku nai ken bus’ sha

i setsu butsu nan chi

ga chi riki nyo ze

e ko sho mu ryo

ju myo mu shu ko

ku shu go sho toku

nyo to u chi sha

mot’ to shi sho gi

To dan ryo yo jin

butsu go jip’ pu ko

nyo i zen ho ben

i ji o shi ko

jitsu zai ni gon shi

mu no sek’ ko mo

ga yaku i se bu

ku sho ku gen sha

I bon bu ten do

jitsu zai ni gon metsu

i jo ken ga ko

ni sho kyo shi shin

ho itsu jaku go yoku

da o aku do chu

ga jo chi shu jo

gyo do hu gyo do

Zui o sho ka do

i ses’ shu ju ho

*mai ji sa ze nen

i ga ryo shu jo

toku nyu mu jo do

*soku jo ju bus’ shin